Innovation och testbäddar

Illustration: Tobias Green

Illustration: Tobias Green


Miljöprofil H+

H+ är namnet på det största stadsutvecklingsprojektet i Helsingborg i modern tid.
Helsingborgs stad har en tydlig ambition att vara ledande inom miljö och hållbarhet.
Inte minst genom H+ projektet vill man vara en förebild för hållbar stadsutveckling så
väl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. För att kunna uppnå dessa ambitioner har
staden tagit fram en Miljöprofil för H+. Ambitionen är att den ska fånga dagens och
morgondagens utmaningar utifrån den kunskap vi har idag och vara en självklar del i
varje delprojekt och utbyggnadsetapp i området.

Miljöprofil H+ ska fungera som ett ramverk och ett gemensamt stöd för alla inblandade
aktörer i stadsförnyelseprocessen så att planering, byggande och förvaltning av de nya
stadsdelarna leder till en stark och trovärdig miljöprofilering.

Utifrån Miljöprofil H+ har Helsingborgs stad inlett ett samarbete med Öresundskraft,
NSR samt NSVA. Syftet med samarbetet är att analysera existerande system och ge
förslag på framtida system och lösningar inom energi, avfall, vatten och avlopp. Samarbetet
ledde fram till det världsunika avloppssystem kallat ”Tre rör ut” på Oceanhamnen.
Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet som råvara
för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Med andra ord kommer systemet att bidra till Helsingborgs stads miljömål för H+ området men också till det klimat- och miljöarbete
som bedrivs på nationell nivå.
Läs mer på hplus.helsingborg.se

RECO LAB

RECO LAB – en testbädd för forskning och utveckling
För att ta hand om de tre olika flödena från det nya avloppssystemet på Oceanhamnen
byggs en ny anläggning på reningsverket. Den nya utvecklingsanläggningen ska vara
öppen och tillgänglig för företag, forskare och offentliga aktörer. Intill den nya utvecklingsanläggningen
planeras också för ett show-room och en testbädd. Testbädden ska
möjliggöra forskning och utveckling inom hela kedjan från att samla in och behandla
avfallsflödena till att kommunicera med användarna. Målet med testbädden är att
utveckla tekniker och tjänster som bidrar till att Oceanhamnen blir en hållbar stadsdel.
Läs mer om reco lab här…

Vera Park – industripark och kluster

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) har öppnat upp sina anläggningar runt om i regionen och tillsammans med Sustainable Business Hub har man velat skifta fokus – från soptipp till arena för modern miljöteknik. Vera Park fungerar som en industripark och testbädd ur ett avfalls- och återvinningsperspektiv. Man jobbar med hantering och utveckling av system och produkter för framtidens avfallshantering och återvinning. Målet är att Vera Park ska bli Europas ledande center för cirkulär ekonomi.
Vera Park är ett samarbete mellan offentlig aktör, näringslivet och akademin. I Vera Park finns idag sexton företag inklusive NSR.
Läs mer Vera park här…

Testbädd Vera Park

I testbädden Vera Park testar man nya lösningar på problem inom avfallshantering och återvinning. Både forskare och företag kan testa idéer direkt i den fysiska miljön på avfallsanläggningen.
Man arbetar för att få ut mesta möjliga av de resurser som redan plockats upp från jorden genom att skapa cirkulära flöden. Det kan handla om att hitta affärs-
modeller för återanvändning, hitta nya användnings-
områden för avfall eller utveckla helt nya produkter som till exempel kan ersätta produkter av fossila material.

Några av de projekt som pågår inom Vera Park i dag är:

• Utveckling och test av olika metoder för att, av trä- avfall, få fram en hållfast spånskiva med alternativa fossilfria bindemedel i stället för formaldehyd. Patent-
ansökan är inlämnad.
• Utveckling av dambindor som är helt förnybara,
biologiskt nedbrytbara och komposterbara.
• Landfill mining, det vill säga utgrävning av bioceller
i deponin för att se hur man kan använda en deponi, bättre och längre, ur ett energiperspektiv.