Den hållbara tillväxten

När befolkningen ökar är det är viktigt att sysselsättningen hänger med. Samtidigt som befolkningen fram till 2035 förväntas öka till cirka 172 000, förväntas antalet arbetstillfällen också att öka i en stadig takt.

För att underlätta kollektiva resor inom staden lanserade Skånetrafiken och Helsingborgs stad  sommaren 2019 HelsingborgsExpressen. Linjen kör den rakaste, snabbaste vägen till centrum och erbjuder på så sätt ett snabbt, bekvämt och hållbart resesätt.

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. En miljon kvadratmeter ska fram till 2035 ge plats för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor, handel, restauranger och mötesplatser. Målet är att utveckla den nya stadsdelen Oceanhamnen samt de befintliga stadsdelarna Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Områdena består idag av allt från övergivna markområden till stadsdelar med en mosaik av byggnader, verksamheter och människor. H+ området ligger i stationsnära läge, nära både Helsingborg C och Ramlösa station, vilket ger bra förutsättningar för hållbar stadsutveckling. En av ambitionerna är att knyta ihop stadsdelen Söder med centrum och de nya stadsdelarna Oceanhamnen och Universitetsområdet.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en viktig framtidsfråga för stadens utveckling. Fordonstrafik kan med denna förbindelse ledas utanför den centrala staden, vilket bidrar till mindre trängsel, mindre buller och bättre luft.

Restiderna inom Greater Copenhagen minskar vilket ger invånarna större möjligheter att bo på ena sidan sundet och arbeta på den andra. Det underlättar för företagen i Helsingborg att hitta rätt arbetskraft och gör Helsingborg mer attraktivt för näringslivet och internationella investerare. Trafiken väntas öka i framtiden, bland annat till följd av den nya fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland (Fehmarn Belt) som planeras öppna under mitten av 2029. En fast HH-förbindelse avlastar Öresundsbron som redan idag är utsatt för ett hårt tryck. En fast förbindelse i norra Öresund minskar regionens sårbarhet med att endast ha en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Skånebanan, som sträcker sig från Helsingborg till Kristianstad och förbinder orterna däremellan, är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Region Skåne och kommunerna längs sträckan har enats kring ett antal utgångspunkter för att utveckla Skånebanan och orterna längs den. En stärkt Skånebana binder samman Skåne och kapar restiden till och från Kristianstad till 45 minuter från dagens 80 minuter.